Nederlandse Xiangqi Bond

Links

Xiangqi clubs in Europa:

Finland www.kolumbus.fi/railin/xiangqi/
Duitsland www.xiangqi.de
Zwitserland www.xiangqi.ch

Online xiangqi spelen:

Club Xiang Qi www.clubxiangqi.com
Jij bent www.jijbent.nl